...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިވަ
ނ.
(ބދ) ތޭރަވައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިކަމުދިއުން . ނިލަގަނޑު . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ރަންދިނުން . ބަޓަރުތޮޅި . ބާއިންވަރި . ބުރެވި . ބުޅަދެލި . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކާވެނިޚުޠުބާ . ކޮތަރުކާވިނަ . އަތިރީގޭވިނަ . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ފިރިދެއްކުން . ދޮންނޫމަސް . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން . ޒިނޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ