...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން
ަމަ އިލޮށިކޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި، ދެފައިގެ ބޮޑުވާއިގިލިކުރި ޖައްސައިގެން އުޑަފައިން އިށީނދެ، ދެއަތް ދެފައިގެ ދޯނގިދޮށުން ކުރިމައްޗަށްނެރެ މެދުގައިއޮތް އިލޮށިކޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި ދެއަތުގެ ބޮޑުވައި އިނގިލި އެޅުމަށްފަހު، ކުރިމަތީގައި އޮތްއިލޮށިކޮޅު އަނގައިން ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ