...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައު
ނއ.
(1) އިތުރު.
(2) މާތް.
(3) ވެރި.
(4) ވަގުތު.
(5) ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔައުވަހި . ހީލި . ހޭބެލުން . ނާށިލުން . ނާމާންކަން . ނާމާންވުން . ނިވައި . ނުރައްކާ . ރަންދާން . ރައްކަ . ރައްކަލަށްވަނުން . ރައްކަލް . ރައްކާބައިން . ރައްކެ . ރިސެޕްޝަން . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިވުން . ބިރުޑި . ބެންކުކުރުން . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ކުޑަ . އަމާން . އަތްކެނޑުން . އަލިހަނޑޫބަނޑަށްދިނުން . އިރަށްދޮންވުން . އިޤްލާބު . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . ވަނިވިހައިތަން . ވަޅުއެޅުން . ވައިމަތިބެލުން . ވައިމަތިކިއުން . ވަޙްދާނިއްޔަތުކަން . ވާރުގެ . މަގުގެއްލިފައިވުން . މަޢުރިފާކުރުން . މަޢުރިފާވެރިކަން . މާކަ . ފެންތާނގީ . ދަމަށްދިއުން . ދަތުވާބެއްދުން . ތައުޙީދު . ގަނޑުކުރުން . ގާލުގައިޑު . ގެފުޅު . ސަމާ . ސާޔަން . ސެލިއުޓު . ސެލިއުޓުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ