...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައް
ނ.
ދިވެހިލިބާހާއި ޕިޖާމާ ފަހާއިރު ކިހިލިފަތްދަށަށްވާ ދިމާގައި އަރިޔާއި އަތާ ގުޅުވައިފައި އޮންނަ ހަތަރެސްކަން ފޮތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަނޑޫ . ހަނާކުރިމަސް . ހަރިސަ . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަކުރުފޮނި . ހަކުރުލުން . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހަތޭލިކަށި . ހަލުވިދާނަރު . ހާޅަގޮއްޑޯ . ހާކައިލުން . ހާކިސް . ހާޑުހައް . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިންމުން . ހިންދުން . ހިބަ . ހިބަންމަސް . ހިކިރިހަ . ހިކިމަސް . ހިތި . ހިތީކޭން . ހިލަވާލި . ހިލިބޭސް . ހިލިކުސަ . ހިލުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހުނިހަކުރު . ހުނިކޮންނަ ކަށި . ހުނިލީބަތް . ހުރަސްކީލި . ހުޅި . ހުއްބުކޭން . ހުއްފޮނި . ހުފީބަތެ . ހުދުރޮނޑު . ހުދުކުރިކައްޓަލަ . ހުދެކުރިކައްޓަލަ . ހުތްވުން . ހޫރަހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ