...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްވާދުކެނޑުން
އި ދެލަކުޑިގަނޑު ފައްތަރުކުރަން، ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތަނަކަށް ފައްތަން ކަނޑައި އަޑިކުރުން.
(2) ބައެއްމަސައްކަތް ކުރާއިރު، ފޮތިފަދަ އެއްޗެހީގައި ފާހަގަކުރުމަށް، ވީ އަކުރެއްހެން ތަންކޮޅައް ކަނޑައިލުން.
(3) (މަޖާޒު) ތުންފަތް އަނގައިގެތެރެއަށްލައި ލައްޕައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ