...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްދިން ހިސާބު
ނ.
(1) މީހެއްގެ އިޚޚޚުތިޔާރުގައިވާ އިން.
(2) ގޯއްޗާބެހޭ ހިސާބުގެ އިން.
(3) މީހާގެ ހުކުން ހިނގާ ހިސާބުގެ އިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ