...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްތިރިއެޅުން
މ.
(1) ކުޅިޖެހުމުގައި ފައިން ވަކިގޮތެއް ހެދުން.
(2) ބައެއް މީހުން ކުޑަކަމުދެވިދާނެތީ ހިފެހެއްޓުން ފަދަ، ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކަށްޓަކައި ދެފައި ހުރަސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ