...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޕި
ނ.
(1) ވަލާއި، ނަނުފަދަ ތަކެތި ފިރުކާން ފުރޮލައިފައި ހަދައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
(2) ކައްޕިތާނަށް ކުރުކޮށްކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހާޅަގޮއްޑޯ . ހާޑުހައް . ރޯޒް . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބެރުން . ބޮޑުމާލިމީ . ކަޅުކާވިޔާ . ކައްޕި . ކެޕްޓަން . ކެޕްޓަންކަން . އެއްޖަންގީކައްޕި . ފަރުމާނުމަންދޭލަ . ފިރުކުން . ދެރޯޒާ . ދެރޯޒު . ދެރޯޒުކައްޕި . ތަންޑަވާރު . ތިންޖަންގީކައްޕި . ޔާރި . ޗޭނުބުލޮކް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ