...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ
"ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ..
(ގިނަބަހެއް) ނުބައިގޮތަކަށް ފެށިއްޖެކަމެއް ކިތަންމެ ބޮޑުވެގެންދިޔައަސް އެކަމެއް އޮންނާނީ ނުބައިކޮށްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ