...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން
"ކަވާ ޖަހަންވެފައިހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން" (މިސާލުބަހެއް) (1) ލޭ ނުބައިވެފައިހުރި މީހަކު، ތޫނު ގާތަކެއްގެ ތެރެއަށްވެއްޓި ތަންތަންކެނޑި ލޭނުކުތުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާގެ އެދުން ފައުޅުކުރުމަކާ ނުލައި، ބޭނުންކަމެއް ފުދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ