...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަރު
ނ.
(1) އުނަގަނޑުގައި އަޅާން ގެންގުޅޭ ބަކަލުލައި އެކި ވަރުވަރަށް ހަމަޖެއްސޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
(2) އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި މޫނުމަތި އަޅުވައި ނެއްޓޭނޭހެން ހަދައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
މިސާލު:
(ހ) އަތުކުރީގަޑީކަމަރު.
(ށ) ތަންމަތިބަންނަކަމަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކާބައިން . ބަނޑުބައިން . ބަނޑުފިލާ . ކަމަރު . ކަމަރުބަންދު . އަބާ . ފުރާކު . ދޮއްދަނޑި . ތަންޑު . ޖީބު . ޙުޒާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ