...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަކަށްވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ކަމެއް، އެކަމެއްގެ ޒާތުގައި ވާނެއޭ ހީވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވުން.
(2) މާކުޑަކަމެއް މާބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ