...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަކުން
އ.
(މަލިކު) އެކަމަކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕު . ހާއެޅުން . ހިތިފިލުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތްމަރުވުން . ހުހިވައް . ނަންހޯދުން . ނަތީޖާ . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނެއްޓުން . ރެފިއުޖީން . ބަހަނާދެއްކުން . ބޭޒާރު . ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . ބޯނުބައިވުން . ބޯދަމައިގަތުން . ޅަފީވުން . ކަޅިވިދުން . ކަޅިފުށީކަލޭގެކޮކަޑި . ކަމިޝަން . ކަމުންރެކުން . ކަމުންދުރުކުރުން . ކަމުންދުރުވުން . ކިރިއްސުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އަނހާ . އަނހާއައްދޭ . އައްދޯ . އަވަދި . އަވަދިވުން . އަމަލު . އަތްވީއްލުން . އަލާކެނޑުން . އަޑު . އިސްތިއުފާ . އިސްތިއުފާދިނުން . އުރަދު . އުއްޑުންޖެހުން . އެއްކައުވަންތަ . އެއްކިބާވުން . އެއްޗަކަށްހެދުން . އެއްޗަކަށްވުން . ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން . ވަޅުނުލިބުން . ވަކިކުރުން . ވަކިތޫނުކުރުން . ވަތަކުތޯޖެހުން . ވޯޓުދިނުން . މަޤްޞަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ