...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމާ
ނ.
(ބދ) ގިނަކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތް . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިމުޑުދާރު . ހާޖިވެރިކަން . ހިހޫކަން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްކުރުން . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިކިކަން . ހިކުން . ހިމަހޯއްދުން . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުކުރުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހިޔައުއެޅުން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހުބެސުނބެ . ހުދުކާޅު . ހެނދުވުން . ހެލިލުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޮބީ . ހޯސް . ނައިބުފަތްކޮޅު . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނިޔާމަދަތުރު . ނީސްތާށްޓަށްއެރުން . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ރަށުފަންޑިތަ . ރަންޒަމާން . ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ