...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމީނާ
ނއ.
(1) ހިކިކަށި.
(2) ހަށިގަނޑު ނިކަމެތި.
(3) ބަލިކަށި.
(4) ދޭސީ.
(5) ހަލްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިއަނަރޫފަވުން . ހިމަ . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހީރިވުން . ހުލި . ހުލިވުން . ކީ . އަނަރޫފަ . އަނަރޫފަކަން . އަނަރޫފަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ