...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމީރުކުރުން
މ.
ބައެއް ކާއެއްޗެހި ހަދާން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑު ރާމާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާމާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ