...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމުންރެކުން
މ.
(1) ކުރާން ދިމާވާކަމަކުން މަކަރު ހަދައިގެން ނެއްޓިގަތުން.
(2) ޒިންމާ ބޮލުގައި ނޭޅުން.
(3) ހަވާލުކުރާ ކަމެއް ބޮލުން ނައްޓައިލުން.
(4) ކަމަކާ ހަވާލުނުވާން ވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ