...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމެކޭހީނުވުން
މ.
(1) ފަރުވާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން.
(2) އަޅާލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅާނުލުން.
(3) ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ