...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމެއް
ނ.
(1) ދެރަގޮތެއް.
މިސާލު:
އޭނާ މަސްއަލަ ޖެއްސިޔަކަސް ކަލެއަކަށް ކަމެއް ނުވާނެއެވެ.
(2) ބޭނުމެއް.
(3) މަސައްކަތެއް.
(4) މުހުތާދެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނގުކަން . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންޑަވާޅި . ހަންޖެހުން . ހަރާންކުރުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުފަތް . ހައިރާންކަން . ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހައިޖާނު . ހައްމަތަކުރުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަވާލުވުން . ހަމަހިލޭ . ހަމަނޭވާ . ހަމަބިން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމައެކަނި . ހަމަޖެހުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަޑިހޭވުން . ޙަޤީޤަތްހޯދުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާމަވުން . ހާތްތެރި . ހާސްވުން . ހިނދުން . ހިނިކު . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިންމެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ