...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމޭހިތުން
މ.
ކަމޭ ހީކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮކޮށްހިތުން . އިޙުތިރާމުކުރުން . ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް . ޙުރުމަތް . ޤަދަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ