...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފާސް
ރާފައި ހުންނަ ރޮދިފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅެ ގެންގުޅެ، ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުން ރޫޅޭގޮތް ވެގެންވާ ދެރަ.
(3) ރަބަރުތައްގަނޑު ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ދެލިން ފޯކޮށްފައި އޮންނައެތި.
(4) މަޖާޒު:
މަސައްކަތް ކޮށްކޮށް އެކަމެއް ނުވެވިގެން ހިތްވަރު ދެރަވެގެންވާ ވަރުބައްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފާސްލުން . އަނދުންދަވާދު . ދަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ