...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފުން
ނ.
މައްޔިތާ ވަޅުލާއިރު، ނިވައިކުރާން ގައިގައި ލައްވާފޭރާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވަނަކަލު . ނިވަން . ކަފުންކުރުން . ކަފުންލުން . ކަފުރު . ކަފުރުއަޅައި . މޫނު ދުށުން . މޫނުއެޅުން . މޫނުދެކެންދިއުން . ފަސްކަފުން . ފަސްތަންބަނުން . ގަބުރު ބެހެއްޓުން . ސަންދޯކުއެޅުން . ޙަނޫޠު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ