...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފޭރާ
ނ.
(1) ކުކުޅުހައު، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާންލާކޮށި.
(2) ތަށިސަމުސާ ފަދަތަކެތި ލުމަށް ހުންނަ އަލަމާރިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބަޑު . ސައިޕޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ