...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަދެ
މ.
(ބދ) (1) އެނބުރިލުން.
(2) (ގދ) އެނބޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވުން . ހަޖޫކިޔުން . ހޭރުވުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިގެނުން . ހޮއްލުން . ނަގޫފިތުން . ނަސޭހަތްދިނުން . ރަނބަހެލުވުން . ރުޅިބުނުން . ރޭޑިއޯތެލިފޯނު . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަހުސްކުރުން . ބައިސާކެނޑުން . ބޭނެތިވުން . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކުޓުވުން . ކޭންބެއްލެވުން . އަނގަބޮޑުވުން . އަނގައިންހަމަކުރުން . އަނގަފަރިތަ . އަނގަދޮށިވުން . އަނގަތެޅުން . އަނގަގަދަވުން . އަޑުއެރުން . އަޑުލުން . އެއްޗެހިކިޔުން . އެއްޗެހިމޮށުން . އޭނަ . އޯލަކޮށްލުން . ވަކަރާގު . ވަކާލާތުކުރުން . ވެރެދެވުން . މަރަކޮސްތެޅުން . މަރުގޯސްގޮވުން . މޮށުން . މޮށްޓުން . މޮޔަގޮވުން . ފުށުންޖެހުން . ފެންނެތްބޮޑުކާށިބިނުން . ފޮނިކަން . ފޯނުކޯލު . ދުލަށްބަސްއައުން . ދޮގުހެދުން . ތަޅުވައިލުން . ތިޔަ . ތިޔަހަރަ . ތެތަށްކެނޑުން . ތެލިފޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ