...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލައިކުރުން
ން އާވީގެ ތެރެއަށް ލައިގެން ސާފުކުރުމަށްފަހު މޫސަދަރު ހާކައި، އެއަށްފަހު ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްފައި، ވިރުވައިފައިހުރި ތުތިޔާގެ ތެރެއަށް ލައިގެންނެވެ.
ތުތިޔައިން ނަގައި މޫސަދަރުކޮޅެއް އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެޅުމުން ތުތިޔާ ހުންނާނީ އެއެއްޗެއްގައި ހަރުލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ