...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލާނގެ
ނ.
(1) އިލާހު.
(2) އެފަރާތަކަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވާ . ރައްބި . ރަސޫލުކަން . ރުހިވޮޑިގަތުން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބޮޑުފާފަ . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަލާނގެރަސްކަންފުޅު . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . އިލާހު . އިލްހާމު . އިޙުސާންކަން . އެސުވާމީންގެ . ވަލީވެރީން . ވަޙީކުރެއްވުން . ވަޙީއިއްވެވުން . މަލާއިކަތުން . މާތްކަލާކޯ . ފުރާނައެޅުއްވުން . ފުއްސެވުން . ދީން . ދުޢާކުރުން . ދޭވަތާ . ދޭވަތާއިން . ދޭވަތާއިންގެ . ތަޤުވާ . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިން . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިޔާ . ތިމަންސުވާމީންގެ . ސުވާމީންގެ . ޒަކާތް . ޚާލިޤު . ޚުޝޫޢު . ޢަރުޝި . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ