...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލޭ
ނ.
ތިމާ އެ މީހަކާ ވާހަކަދައްކާ މީހާއަށް ބޭނުންކުރާ ބަދަލު ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހަރާންކުރުން . ހެން . ނަބިއްޔާ . ނަބީކަލޯގެ . ނަމަ . ނާ . ރަށުމީހާ . ރައުޟާ . ރަސޫލާ . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބަފާބޭ . ބަސް ފުރޮޅުން . ބަސްކަވައިލުން . ބޮފައިމީހާ . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުތާހީދު . ކަލާ . ކަލޭމެން . ކިތައް . ކޮލިހިނގާމަގު . ކޮލިކިޔުން . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އިނބަ . އިނބައިމެން . އިނބޭން . އިބަ . އިބެން . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އުނބަ . އެބޭބެ . އެއު . އެއްގަމުކަންތައް . އެއްގަމުކަލޭގެ . އެފަދަވަރު . އެދުރުކަލޭގެ . އޮގަރުގެ . އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . ވެޑިތަންކަލޯ . މަޖިލީހަށް އެރުން . މާބެ . މާވަޑި . މިސާލުބަސް . ފާނު . ފިރިބަލައިގަތުން . ދޮންބަފާބޭ . ދޮލަނގުހެދުން . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ . ތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ