...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސަބުނެގުން
މ.
ދިވެހިލިބާހުގެ ބޯވަޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކިފުޅާ މިނަށް ގަތާނޭ ހިރުފަދަ ތަކެތި ނަގަންވާ ދިގުމިންތަކަށް ފައިގެ ބޮޑުވައި އިނގިލިން އަތަށް ފުރައިގެން ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ