...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސާރީކުރާ
ނ.
ނަމޫނާކުރާ ބައްޓަމަށް ފަތިކޮށް، ކަރު އެއަށްވުރެ ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ބޮޑު ކުރައެއް.
މީގެ ވައްގަނޑު ހުންނާނީ ގުޑުގުޑާ ދޫންޏެއްގެ ކަރާ އެއްވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ