...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްމަތިޖެހުން
މ.
(1) ބޮލުގެ އިސްތަށި ފެޅި ހިސާބުގެ ކައިރިފަށް އެއްވަރުކުރުން.
(2) އެއްޗެހީގެ ނުވަތަ ތަންތާނގެ ކައިރިފަށް އެއްވަރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ