...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްފާނަ
ގަދަކުލައެއްގެ ލައްތަކަކުން އެކިގޮތްގޮތަށް ކުރެހުން އެޅިފައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
ކުދިކުދި ތިކިތަކެއް މުޅިމަހުގައި ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ބުޑުދަށުގެ މަތީ ކައިރީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ފަނޑު މުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ