...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްޓަމު
ނ.
(1) ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ބޭރުން އެތެރެވާ މުދަލާއި ބެހޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަން ހުންނަ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީސް.
(2) ފަރުމޭޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ކަލަކުޓަރު . ޑެމަރޭޖު . ޓަނުބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ