...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑަބޮއްޖެހުން
މ.
(1) ހަލުއި ފިޔަވަޅަށްވުރެ ހަރުކޮށް އަސްދުވުން.
(2) މާބާރަށް ދުވެފައި ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ