...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށި
ނ.
(1) ދިވެހި ރުކުގައި ގަންނަތަކެތި އެންމެ ހަރުވީމާ ކިޔާނަން.
(2) ކާށީގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކެވޭތަން.
(3) ނަނުފަދަ ތަކެތި އަނބުރައި ހަރުވެގެން އަރާ ބުރުލުން ހެދޭ ގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހިކިކައިށި . ހިކިކާށި . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިއްތަލަބަތް . ހުނި . ހުނިލީބަތް . ހުނިލުން . ހުނިގޭނުން . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުމޭކޮތަރު . ހުތްމަސްކާށި . ހޫނި . ހޫނު . ހެހުން . ހެހެލުން . ހޮޅިލުން . ހޮއިކައިށި . ހޯޅިލުން . ނައި . ނާށި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާސްތާރޮށި . ނިއުޅުންޖެހުން . ރަހުއިތެޔޮ . ރިހާކުރުފޮޅި . ރިހާކުރުދިޔަ . ރުކުއެޅުން . ރޫސިހާބަތް . ރޯފަންފުޅަނގި . ބަންޑާރަކާށި . ބައްޑެލަ . ބާށި . ބިނދެލުން . ބިނުން . ބިސްބަތް . ބެރެބޭވުން . ބެދުން . ބޮނބި . ބޮނބިކާށި . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮޑުރުއް . ބޮޑުކާށި . ބޯކިރު . ބޯކިބާ . ކަހަށި . ކަހަރި . ކަހަރިވަޅި . ކަރު . ކަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ