...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާނާ
ނ.
ދިރޭ އެއްޗިހި ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ވަޔާއި ފެންފިޔަވައި ބޭނުންވާ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަލަ . ނާރު . ނާސްތާ . ނާސްތާކުރުން . ނޫޑުލިސް . ރިހަބަތް . ބަނޑުހައި . ބަނޑުހައިކަން . ބަނޑުހައިވުން . ބަނޑުކެއުން . ބަކުން . ބަތާ . ބަލަން . ބެކްޓީރިއާ . ކަށިކުނޑި . ކާންއެޅުން . ކާދު . ކޫޒީ . ކޮއްތު . އަރާރޫޓު . އިޑިއައްޕަން . ވިޓަމިން . މޫ . ފުޅިބޯންދިނުން . ތައްޔާރީކާނާ . ލުއިކާނާ . ލުއިކޮއްތު . ގަހުކާނާ . ގަސްކާނާ . ގެބުޑުކަކުނި . ސަރުބީޖެހުން . ސަލްވާ . ޒައްގޫމް . ޕުރޮޓީން . ޕޯރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ