...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާނު
ނ.
ތަނެއްގައި ހެދޭ ފެންގަނޑު ދުރަށް ފޮނުވައިލުމަށްޓަކައި ހަނިދިގުކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަމަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑުކިއްލާ . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިލޭ . ހިލޭވުން . ހިލޭދިނުން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުސްޖެހުން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ނުއަތުރޯޅި . ރަންނައު އުރުން . ރޯމާކާޅު . ބިންފެޅި . ބެހުން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން . ޅަކަން . ޅަދަރިބަފާވުން . އައްސުން . ފަހަރުވާލެވުން . ފުށަތުރޯޅި . ފެންބޮވުން . ދެވުން . ތަނެއްދޮރެއްނުބަލައި . ތައްޔާރީބޭސް . ތާނުންނުކަނޑައި . ގިތި . ޤިޞާޞުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ