...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާރު
ނ.
ދުއްވާމީހާގެ އިތުރަށް ދެތިން ހަތަރުމީހަކަށް އިށީނދެތިބެގެން ދުއްވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ހަތަރުފުރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގާޞަލަވާތް . ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހޮޅިގެނުން . ނަންބަރުހެދުން . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ނޫޓު . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ރަސްހަކުރު . ރަސްމީ . ރަސްމީ ހެދުން . ރަސްމީ ބަންދު . ރަސްމީކަންތައް . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރަސްމީދުވަސް . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރިއްސެޔޮފަށް . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރޭސް . ބަނޑުވޭންކާރު . ބަންދު ދުވަސް . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންޑާރަ . ބަންޑާރަނެވިކަން . ބަންޑާރަބިން . ބަންޑާރަކުރުން . ބަންޑާރައެދުރު . ބަންޑާރައެދުރުގެ . ބަންޑާރައޮޑި . ބަންޑާރަވުން . ބަންޑާރަވެރިން . ބަންޑާރަމަސައްކަތް . ބަންޑާރަދަތުރު . ބަންޑާރަގޯތި . ބަރުމަރުކާ . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަތާ ދެއްވުން . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިކޮށި . ބަޣާވަތް . ބަޣާވާތްކުރުން . ބާކީ . ބާކީވުން . ބާޣީ . ބާޣީން . ބީލަން . ބުރުޒުބަޑޭރިކަން . ބުރެކިޕަމްޕު . ބެރުއެދުރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ