...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާރުބާރު
ނ.
ގިނަމީހުން އެކި ކަންތައްތަކުގައި ހަލުއިކޮށް ހެލިފެލިވެ އުޅޭ އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމާބަހާ . ކަމާބަހާހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ