...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާރުސާނާކަން
ނއނ.
(1) މުއްސަނދިކަމާ ގުޅިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ގިނަކަން.
(2) މީހުން ގިނައިން ވަދެނުކުމެ ވާކަން.
(3) ޚާރުބާރު ބޮޑުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ