...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާރުސާނާވުން
މ.
(1) މުއްސަނދިކަމާ ގުޅިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ގިނަވުން.
(2) މީހުން ގިނައިން ވަދެނުކުމެވުން.
(3) ޚާރުބާރު ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ