...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާކާ
ނ.
(1) މުސްކުޅިޔާ.
(2) ބިސް އަޅަންކައިރިވީމާ ހިނގަހިނގައިފައި ކުކުޅު ގޮވާގޮވުން.
(3) ވައްލަޖޯޑު ތުންގުޅައިލައިގެން ގޮވާ ގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ބިސްލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ