...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާކާލުން
މ.
(1) ކުކުޅު ބިސްލަވަކިއުން.
(2) ވައްލަޖޯޑު ތުންގުޅައިލައިގެން ތިބެގޮވުން.
(3) ދެހައު ތަޅައިގަނެގެން ބަލިވާ ހައު ދެރަވެގެން އަޑެއް ގޮއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ