...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާވެނިހެދުން
މ.
ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން ކުރީގެ ކައިވެނީގައި ކީރަނާއި ދީފާވާ ވަލީގެ މައްޗަށް ކާވެނި ރުޖޫޢުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ