...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާވެނިރަން
ނ.
ކާވެނިވާ ފިރިހެންމީހާ، އަންހެން މީހާއަށް ޝަރުޢީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް.
މިފައިސާ އިންނާއި ތަކެތީގެ ގޮތުން ދީއުޅެއެވެ.
މީގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އަންހެންމީހާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ