...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފަރުމަތާ
ނ.
އެކަތިގަނޑު ބޯދޮށަށްލައިފައި އަނެކަތިގަނޑު ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެން އަޅާމަތާ.
މިއީ ތަންތަން އުފުއްލާން އަޅާ މަތައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރަންޖީމަތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ