...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލާ
ނ.
ތާސްބައިގެ ހަތަރު ރަނގައިން އެއް ރަނގަ.
މިއީ ޗިޅިޔާ ނޫން ކަޅުކުލައިގެ ރަނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕުނޑު . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރެދަން . ބައިބަތް . ކަށިބޯ . ކުޅިމީރު . ފިހި . ގީކޮއްޓެއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ