...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޑު
ޓްރޯލް ކޮށްގެން އުޅޭ ތަންތާނގައި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކޮންޓްރޯލް ޤަވާޢިދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮއްތު.
(6) ކޮމްޕިއުޓަރުފަދަ އެއްޗެހީގައި، އެކިއެކި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްނަގައި ބަދަލު ކުރެވޭގޮތަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ބޯޑު.
(7) (ބދ) ފިރިހެން ހަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި . ބަނޑަހަގެ . ކާޑުންކެނޑުން . ކާޑުބަދަލުކުރުން . ކާޑުމަސްބައި . ކާޑުދަތުރު . ކާޑުގެ . ފީކާޑު . ފުއްޓަކިދަތުރު . ދަރުމަކާޑު . ދަޢުވަތުކާޑު . ތާސްބައި . ސިނގު . ސިނގުބަލި . ޕޯސްޓުކާޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ