...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޑުބަލި
ނ.
ބައްޔެއްގެނަން.
މިބައްޔަކީ ކާންނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މާބޮޑަށް ހިކި، ދެރަވެ އަތްފަޔާއި، މޫނާއި ބަނޑު ފޮއްސިވާ ވުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި . ސިނގުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ