...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޑުމަސްބައި
ައިނަގައި އުޅުނީ ރައްޔިތުގެއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.
މިސާލަކަށް:
ރަށުގެރައްޔިތުން ދަރަންޏަށްގެންނަ ކާޑުގެބާވަތްތަކުގެ އަގުހަމަޖެއްސުމާއި، މަދަރުސާ، މަކްތަބު ފަދަ ތަންތަނަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ބަންޑާރަދަތުރުގެ ކޮއްތުދިނުންފަދަ ކަންތައް ކުރުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ