...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހާ
ް ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކިހާވަރެއްތޯ? (ށ) ކިހާތާކު ދާނުތަ? (2) ދެރަވެގެން ނުވަތަ ހައިރާންވެގެން ނުވަތަ ނުރުހިގެން ބުނާ ބަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކިހާ ދެރަ.
(ށ) ކިހާ ރީތި.
(ނ) ކިހާ ބޮޑުކަމެއް.
(ރ) ކިހާ ގޯސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ނިތްގަނޑުތާކިހާ . ނުފެންނަތާކިހާ . ބަނބުޅަބޮސްތޮށިގަނޑު . ބުންބާތާކިހާ . ބޮހ . ބޮޑުތާކިހާ . ކާޅިވައް . ކިހައި . ކިހައް . ކިހައްގަނޑު . ކިހާ . ކުރިކިހާއް . ކުރިގޮބޮޅި . ކުރުނބާ . ކުއްރުއްފެލަ . އަރިތާކިހާ . އަބު . މަތިއެޅުން . މަޚުމާތާކިހާ . މިރި . ފަށްޓާ . ފަށްޓާއެޅުން . ފައްޓާ . ފައްޓާއެޅުން . ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ . ފަސްމީރުކުރިރުއް . ފިއްތިތާކިހާ . ދިޔަވަރުބެލުން . ތާޖު . ތުރުކީތާކިހާ . ތުއްރަވާސް . ގޮންފޫތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ